Hvad siger Bibelen om bøn?

Bøn er at tale med Gud.
Salme 4,4: "I skal vide, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig, Herren hører, når jeg råber til ham."

Bøn er et stort privilegium.
Hebræerbrevet 4,16: " Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid."

Gud er tilgængelig.
Salme 65,2: "Du som hører vor bøn. Til dig kommer alle mennesker."

Hvor villig er Gud til at høre og besvare bønner?
Matthæus 7,11: "Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!"

Under hvilke forhold bliver vi lovet velsignelser?
Matthæus 7,7-8: "Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for."

En af de mange ting, vi bør bede for, er visdom.
Jakobs Brev 1,5-8: "Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd."

Under hvilke forhold, siger salmisten, hører Gud ikke bøn?
Salme 66,18-19: "Havde jeg haft ondt i sinde, ville Herren ikke have hørt mig. Men Gud hørte, han lyttede til min bøn."

Nægter Gud nogen sinde at høre en bøn?
Ordsprogenes Bog 28,9: "Når nogen lukker ørerne for belæring, vækker endog hans bøn afsky."

I hvis navn skal vi bede?
Johannes 14,13-14: "Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det."

Glem ikke at takke Gud for hans bønnesvar.
Filipperbrevet 4,6: "Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak."

Hvor ofte bør vi bede?
Efeserbrevet 6,18: "Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige."
1. Thessalonikerbrev 5,17: "Bed uophørligt."

Somme tider svarer Gud vores bønner, før vi spørger Ham.
Esajas 65,24: "Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg."

Somme tider siger Gud nej til vores ønsker.
2. Korinterbrev 12,8-9: "Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede: 'Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.' Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig."

Somme tider svarer Gud vores bønner ved at sige "vent".
Salme 37,7: "Vær stille over for Herren, vent på ham; far ikke op over den, der har lykken med sig og får sine planer gennemført."

Der er ingen grænser for Guds evne til at hjælpe!
Efeserbrevet 3,20: "Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår."

Hvor meget har Gud lovet at sørge for os?
Filipperbrevet 4,19: "Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus."

Hvordan ved vi, hvad vi skal bede om?
Romerbrevet 8,26-27: "Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje."

Hvilken forudsætning giver Kristus for, at vi skal få svar på vores bønner?
Markus 11,24: "Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det."

Hvilke ønsker kan vi stole på, at Gud hører?
1 Johannesbrev 5,14-15: " Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om."

Giver Bibelen en standardbøn?
Matthæus 6,9-11: "Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen."

Bøn er ikke magi.
Matthæus 6,7-8: "Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det."

Fra www.bibleinfo.com.BIBELVERS

Sl 145,9
Herren er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.
Find vores kirker og afdelinger